Statliga organisationer

Trafikverket - Borlänge/Gävle

Trafikverket med huvudkontor i Borlänge och regionkontor i Gävle
Trafikverkets uppgift är bland annat att stödja utvecklingen i Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsad skattekrona. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. Inom regionen Gävleborg och Dalarna pågår omfattande projektering av järnvägar och motorvägar som understryker regionens position – MellanSveriges LogistikNav. Löpande information om infrastrukturuppbyggnaden i regionen kommer du att kunna läsa i nyhetsportalen på denna hemsida.

www.trafikverket.se

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Transportstyrelsen utformar regler och ger tillstånd. Med hjälp av register över fordon och förare arbetar Transportstyrelsen bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt.

Läs mer www.transportstyrelsen.se
Sjöfartsverket

 
Sjöfartsverket är en central förvaltningsmyndighet som drivs som ett statligt affärsverk, och svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Läs mer

Bönan lotsstation i Gävle är trafikcentral och lotsstation för Södra Bottenhavets sjötrafikområde, där också sjöräddningen ingår. Bönans gamla fyrplats finns i anslutning till lotsstationen i Bönan. Det gamla fyrtornet uppfördes år 1840. 1920 anlades an AGA-fyr. Sedan 1972 ägs fyren av Sjöfartsverket.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Socialdepartementet. Lantmäteriet ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos Lantmäteriet hittar du kartor för många ändamål. Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser. Lantmäteriet beslutar om lagfart på din fastighet och ser till att ditt ägande registreras i Fastighetsregistret.

Läs mer

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut


VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.

Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare.

Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Läs mer>