Skutskärs Hamn

Strax söder om Gävle.  

Skutskärs hamn har 15 meters djup utanför pirarna, ingen skärgård. Hamnen är en av ostkustens säkraste hamnar för insegling, vilket öppnar upp stora möjligheter för bland annat olja, kemikalier och farligt gods. Idag hanteras massa, kemikalier och råträvaror till övervägande del.

Skutskärs Hamn har två kajer: Ved- och kemikaliekajen som färdigställdes 2004, är 250 meter lång med kajdjup på 7,20 m. Massakajen för utförsel av massa från Stora Enso.

SNHL AB arrenderar hamnen av Stora Enso.
Verksamheten i Skutskär domineras av uppdragen runt Stora Ensos tillverkning av pappers- och fluffmassa. I SNHL,s lagerlokal hanteras hela produktionsvolymen för Stora Enso Pulp; 540 000 ton för mottagning, lagring och utlastning.
Fluffmassa används för hygienartiklar med god framtidsutveckling.

Mottagning sker av skogsråvara via hamnen för Stora Enso Skogs räkning.

Hamnen är en av Östersjöns säkraste hamnar att anlöpa, här möts de tre transportslagen båt, bil, järnväg som gör det möjligt att sammankoppla olika former av transporter. Ostkustbanan och E4:an finns nära hamnen vilket underlättar för effektiv logistik. Här finns dessutom stora uppläggningsytor och nya ytor är under exploatering.

SNHL Hemsida