Vill du bli granne med Google?

Nu ska totalt 69 hektar skogsmark norr om Horndal planläggas av Avesta kommun.


De aktuella områdena ligger direkt väster och öster om Googles mark i Horndal. Det här är ett av Avesta kommuns sätt att växla upp sitt arbete i att vara förberedd den dag då Google bestämt sig. Samtidigt presenteras nu också ett PM om Horndals förutsättning och utveckling inför en eventuell etablering.

- Vi vill kunna visa på var och hur, när det dagen kommer då ett eventuellt etableringsbeslut kommer, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

För två veckor sedan blev det känt att Google lämnat in sin miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen i Nacka, för att – som det står i deras ansökan – deras företag ”DSC International AB planerar att bygga ett datacenter med flera serverhallar i Sverige” och där ”Ett område strax norr om Horndal i Avesta kommun har valts för lokalering av verksamheten”. Men när det redan 2017 offentliggjordes att det var Google som köpt 109 hektar mark i Horndal, hade arbetet med att se över vad som behöver göras ifall datasiten skulle bli verklighet, startat.

- Vi har haft en hög beredskap för vad som behöver göras om investeringsbeslutet skulle komma. I kommunen har vi i flera år jobbat tvärsektoriellt i tre olika grupper med inriktning på boende, kommunikation, marknadsföring, samhällstjänster och samhällsinformation. Nu går vi in i en ny fas genom att vi intensifiera det arbetet, säger kommundirektör Anders Friberg.Redan

I Horndal har också den nya marknadssituationen granskat, som kan uppstå när eller om Google beslutar sig för att sätta spaden i jorden. Det handlar då främst om handel och service. Där kommer det att bli upp till privata markägare att engagera sig, bli aktiva och initiativrika för att locka fler företag och verksamheter till orten. Men i förberedelserna handlar det också om att se över samhällets vägnät, tillgången och behov av gång- och cykelvägar, hitta mötesplatser som kan skapa rörelse i samhället samt se över friluftslivet. Det här finns idag beskrivet och nedtecknat i ett PM med förslag på förändringar och förbättringar för Horndals framtid. Ett dokument att utgå ifrån om eller när beskedet om en Googleinvestering skulle komma.

Från kommunledningens sida är man samtidigt noga med att påpeka att även om mycket av arbetet hittills fokuserat på Horndal, så pågår också arbete runt om i övriga kommunen, utifrån vad 1650 nya årsarbeten kommer att påverka hela kommunen.

- Den siffran är ett direkt hämtad från ansökan. Det blir en jättestor arbetsplats, konstaterar Lars Isacsson. Därför är det viktigt att förberedelser görs även i centrala Avesta men också i de mindre samhällena i kommunen. Då kan det handla om att bygga hotell. 

Men det är inte vi som ska bygga. Däremot ska vi se till att hjälpa till och förbereda - kratta i manegen – så mycket vi kan. Vi har lång erfarenhet av och god kompetens för att jobba med etableringar. Nu gäller det för oss som kommun att attrahera och marknadsföra Avesta, för att på så vis intressera investerare till att vara med, säger Anders Friberg.Han betonar också vikten av att kommunen är transparant och kan kommunicera ut till medborgarna vad som händer så att de känner delaktighet och inser att de kan dra nytta av en eventuell etablering. 

Om Avesta

Längst söderut i Dalarna ligger Avesta kommun. Här möts riksvägarna 68 (Örebro – Gävle) och riksväg 70 (Stockholm – Dalarna) och även järnvägen möts i Avesta Krylbo från alla fyra väderstrecken. Därigenom är det enkelt att transportera människor och gods till/från Avesta. Här känner du kraften från Dalälven och värmen från människorna. Avesta är en utvecklingskommun med driv och framtidstro. 

Visste du att...

...halva Sveriges befolkning nås inom en radie av 20 mil från Avesta?


...två riksvägar och två järnvägar korsar Avesta?

...det finns cirka 2000 företag i Avesta?

...antalet invånare är 23346 och ökar år till år?

...vi är extra stolta över att alla invånare reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken?

...fibernätet är det första stadsnätet i världen med 10 Gbit per sekund?

...Avestas dricksvatten klassas som mineralvatten?

Avesta växer och vi tror att det är för att vi vågar tänka nytt och annorlunda – testa oss även Du! Läs mer om offensiva Avesta här>>