Det händer för lite!

Högskolan i Gävle har byggt upp ett nätverk med universitet runt Östersjön för att utveckla forskning och utbildning om en cirkulär ekonomi, där industrins resurser används mer effektivt, säger Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. Nätverket rör universitet i Finland, Lettland, Ryssland och Sverige och man har skickat ut enkäter till ca 150 företag i länderna för att se hur intresset för samarbete ser ut. 

Det aktuella projektet handlar om att gemensamt, i Finland, Lettland och Sverige, utveckla utbildningar genom att skapa moment eller delar av kurser tillsammans och ta fram litteratur, kursmaterial och fallstudier.

Läs mer i pressmeddelande från Högskolan i Gävle>>