Godstransporterna i Stockholm/Mälardalen förväntas öka med 65% till 2040

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälardalen.

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag samt en utvecklad handel och godstransport i regionen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

- Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad, men har också en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, så ökar även behovet av godstransporter. Det krävs med detta ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur, både vägar, järnvägar, flyg och vattenvägar behöver stärkas. En storregional godsstrategi är tänkt att bidra i det arbetet och den här delrapporten är ett viktigt steg på vägen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande En Bättre Sits.

- Godstransportarbetet i regionen förväntas vara 65 procent större år 2040 än vad det är idag. Samtidigt växer även persontransporterna, som i hög grad nyttjar samma infrastruktur. Genom att identifiera kritiska faktorer i arbetet för effektiva och hållbara godstransporter kan vi ligga steget före i vår transportinfrastrukturplanering.
Delrapporten ger oss en god bild av nuläget, säger Monica Johansson (S), finanslandstingsråd Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Läs mer>>